Wrestling team photo. Photo by Glenn Holmes.
2018-2019 Trojan Wrestling. Photo by Glenn Holmes.